Yeni yazılardan haberdar olmak isterseniz, buraya e-posta adresinizi yazınız.

Güzel bir yemek du'ası...


Yâ Rabbi! Başta Resûl-ü Ekrem (asm) Efendimiz’in mübârek ruhları için hem cümle geçmiş enbiyâ-yı izâm Resûl-ü Kirâm Hazerâtı’nın ruhları için. Ve bütün evliyâ, şühedâ ve sâlih kulların hem cümle mü’minîn ve mü’minâtın ruhları için.. Hem âbâ ve ecdâdımızın ruhları için. Dünyada kalan ehl-i îmânın sıhhat ve selâmeti için. Fahr-i Âlem (asm) Efendimiz’in şerefine bilcümle hayırlı olan matlûblarımızı an karîbü’z-zamanda, en hayırlı bir şekilde ihsân eyle. Maddi ve ma‘nevî rızıklarımıza bereketler ihsân eyle.

Yâ Rabbenâ! Kendi kapından kendi hazinenden umum müslümanlarla birlikte helâl rızık bol bereketler ihsân eyle. Ey bizi ni‘metleriyle perverde edip besleyen büyüten Sultanımız, Hâlikımız, Rabbimiz olan Hz. Allah! Dünyada bize gösterdiğin ni‘metlerin, numûnelerin ve gölgelerin, asıllarını ve menba‘larını âhirette bize göster. Ve bizi makarr-ı saltanatın olan cennetine celb et.


Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna îmânla al. Bize merhamet et. Çünki sen Erhamu’r-Râhimînsin. Dünyada bize tattırdığın leziz ni‘metlerini cennette yedirmek bizlere nasîb eyle.
Bizi yok olmak ve huzurundan kovmak gibi bir azab ile azab etme.

Seni seven sana hamd edip şükreden şu mutî‘ ehl-i îmân kullarını başıboş bırakıp âhirette “Ne hâliniz varsa görün!” diye cehenneme sevk etme yâ Rabbi! Âmîn… Âmîn… Yâ Muîn…


Kaynak: İrfan Takvimleri

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails